Nasza firma

DOÅšWIADCZENIE
DziÄ™ki 25 – letniemu doÅ›wiadczeniu w produkcji wyrobów dla gazownictwa oraz wodociÄ…gów nasza firma miaÅ‚a tendecje wzrostu, znaczÄ…co ponad Å›redni miescowy oraz ogólnopaÅ„stwowy poziom. Profesjonalny wzrost zostaÅ‚ osiÄ…gniÄ™ty dziÄ™ki wysokim standardom jakoÅ›ci, które byÅ‚y o wiele bardziej wysokie niż oczekowania klientów.

CO I JAK
Codziennie rodzina, która zajmuje siÄ™ prowadzeniem spraw, oraz wszystcy pracownicy zajmujÄ… siÄ™ konsolidacjjÄ… dotychczas osiÄ…gniÄ™tych wartoÅ›ci, takich jak: poÅ›wiecenie siÄ™ pracy, udoskonalenie jakoÅ›ci produkcji, bezpieczeÅ„stwo oraz sprostanie wymogom i oczwkiwaniom klientów – wÅ‚aÅ›nie to jest podstawÄ… gwarancji sukcesu, którym mogÄ… siÄ™ pochwalić wszystkie wyroby firmy.
GNALI BOCIA
DziÄ™ki możliwoÅ›ci i umiejÄ™tnożci rozpracować nowe technoloigii e specjalnym dziale badaÅ„ korporacjynych i innowacji, oraz ciÄ…gÅ‚ym inwestycjom w produkcjÄ™ oraz zasoby ludzkie, w ciÄ…gu ostatanich 20 lat nasz biznes znaczÄ…cÄ… siÄ™ poszerzyÅ‚. OddannoÅ›c sprawie oraz pasja do innowacji – to wartoÅ›ci, które dla naszej firmy sÄ… podstawÄ… w realizacji proektu rozwoju korporacyjnego.
Obecnie produkcja jest skupiona na wyrobach dla wodociÄ…gów oraz gazownictwa,takich jak: regulatory ciÅ›nienia, kurki oraz drobne detale z mosiÄ…dzu oraz spÅ‚awu cynkowego dla gazownictwa.
Certyfikacja jakoÅ›ci ISO 9001/2000, wraz z sertyfikatem UNI CEI EN ISO/IEC 17025 wymogów ogólnych do do laboratoriów badaÅ„ technicznych, wyznaczajÄ… status uznania.
JakoÅ›c wykorzyystywanych materiaÅ‚ów, dokÅ‚adność montowania oraz testowanie 100% wyrobów, dajÄ… gwarancje i w pierwszej kolejnoÅ›ci użytkownikom, które, biorÄ…c pod uwagÄ™ niektóre wÅ‚asciwoÅ›ci użytkowania takich wyrobów, powinni mieć wysoki poziom bezpieczeÅ„stwa oraz niezawodność techniki. W kierunku caÅ‚kowitego bezpieczeÅ„stwa wyrobów, ich wysokiej jakoÅ›ci, sÄ… orientowane wszystkie decyzje strategiczne naszej firmy.


 
Catalogue
GAS Series
Catalogue
WATER Series
Catalogue
NATURAL GAS Series